نشانه پارس سازه پارس سازه گروه فنی مهندسی

پروژه بزرگ مجتمع های مسکونی یاس۲

پروژه 1150 واحدی رسالت

پروژه شهید دوران (شیراز) با اجرای سازه به روش قالب تونلی

پروژه زندگی (مشهد) با اجرای سازه به روش قالب تونلی


پروژه ها

پروژه نگین

اطلاعات بیشتر:

پروژه یاس

اطلاعات بیشتر:

پروژه رسالت (نرگس 4 ،5، 6)

اطلاعات بیشتر:

پروژه آموزگار

اطلاعات بیشتر:

پروژه شاملو ( در سه فاز 2-3-4)

اطلاعات بیشتر:

پروژه شهید دوران ( شیراز )

اطلاعات بیشتر: